قربانی اسحاق و عیسی


پیشگویی کتاب مقدس تصویر واضحی از حقیقت را ترسیم می کند. هیچ نوشته یا کتاب مذهبی دیگری نمی تواند کاری را که کتاب مقدس انجام می دهد، انجام دهد. با پیوند دادن رویدادهای تاریخی به نبوت و پیشگوییها، کتاب مقدس تصویر قابل اعتمادی از نقشه خدارا برای بشریت ترسیم می کند. اگر انسان فانی صرفأ بخواهد شما را فریب دهد، می‌تواند حقایق و تاریخ‌ها را دوباره تنظیم کند تا شما را وادار کند آنچه را که او می‌خواهد، باور کنید. در واقع هدف او فریب مردم خواهد بود.

اما هدف شیطان بدتر هم است. هدف او تنظیم مجدد حقایق و تاریخ است، اما او فقط راضی به فریب مردم نیست. او می خواهد تاریخ را تغییر دهد و میلیون ها و میلیاردها انسان را نفرین کند. هدف شیطان فریب رهبران مذاهب است، تا ایشان را فریب دهند. مهم استکه این را درک کنید! شیطان می خواهد جهنم را آباد کند و بهشت ​​را خالی نگه دارد. شیطان نمی تواند مستقیماً به خدا صدمه بزند. بنابراین او بهترین کار بعدی را انجام می دهد: او افرادی را که خدا دوستشان دارد را هدف نفرین خود قرار می دهد.

من می خواهم کارم را به عنوان یک واعظ انجام دهم و به تقویت اعتقاد شما و درک حقیقت، کمک کنم. نبوتها و پیشگوییهای تحقق یافته، یکی از راه های انجام این کار است، زیرا هیچ کس نمی تواند به زمان بازگردد و تاریخ، از جمله کارهای شیطان را بازنویسی کند. منمی‌خواهم برخی از حقایق تاریخی در مورد پیش‌گوییهایی که محقق شده‌اند را به شما نشان دهم. بنابراین می‌توانید ببینید که کتاب مقدس با هر کتاب دیگری تفاوت دارد. من می خواهم به شما نشان دهم که چگونه کتاب مقدس، عیسی مسیح را به عنوان پادشاه پادشاهاناعلام می کند.

 • برخی از ادیان به او پیغمبر می گویند.

 • بعضی ها او را فرشته صدا می کنند.

 • کتاب مقدس او را پادشاه پادشاهان می نامد.

بیایید بررسی کنیم که کتاب مقدس در اینباره چه می آموزد. به متی فصل 1 مراجعه کنید: آیه اول می گوید: «کتاب نسب نامه عیسی مسیح، پسر داود، پسر ابراهیم.» این قطعه با دقت ذکر می شود تا نسب مسیح را از طریق خط مناسب تا منبع مناسب ردیابی کنیم.

اکثر مسلمانان با آن آیه ۱ و مخصوصاً آیه بعد مشکل دارند، زیرا اسحاق و نه اسماعیل در ردیف شجره نامه مسیح آمده است. به بسیاری گفته شده است که کتاب مقدس تحریف شده است و نمی توان به آن اعتماد کرد. اما برای اعتبار بخشیدن به یک روایت یا آموزه،باید تاریخ ثبت شده وقایع را دنبال کنیم تا ببینیم درست است یا نادرست.

متی حسابداری بود که با حقایق و اعداد کار می کرد و از طرف خدا مأمور تحقیق در این تاریخ شد. اما چرا باید به او اعتماد کنیم؟ چگونه بفهمیم که متی درست گفته است؟ آیا خدا او را به حقیقت هدایت کرد یا متی فریبکار بود؟ بیایید برای یافتن پاسخ، دقیق تر به اینحقیقت نگاه کنیم.

۱) این ضروری بود که اسحاق با یک مرگ خاصی روبرو شود تا یک پیشگویی به حقیقت بپیوندد. او از مرگ نجات یافت، اما به دست خدای متعال با آن مرگ مواجه شده بود. به پیدایش 22 رجوع کنید و با دقت به آیات 1 تا 13 نگاه کنید:

1 و واقع شد بعد از این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو گفت: «ای ابراهیم!» عرض کرد: «لبیک.» گفت: «اکنون پسر خود را، که یگانه توست و او را دوست می داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او را در آنجا، بر یکی از کوههایی که به تونشان می دهم، برای قربانی سوختنی بگذران.» 3 بامدادان، ابراهیم برخاسته، الاغ خود را بیاراست، و دو نفر از نوکران خود را، با پسر خویش اسحاق، برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی، شکسته، روانه شد، و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود، رفت. ۴ و درروز سوم، ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، آن مکان را از دور دید. ۵ آنگاه ابراهیم، به خادمان خود گفت: «شما در اینجا نزد الاغ بمانید، تا من با پسر بدانجا رویم، و عبادت کرده، نزد شما باز آییم.» ۶ پس ابراهیم، هیزم قربانی سوختنی را گرفته، بر پسر خود اسحاقنهاد، و آتش و کارد را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم میرفتند. ۷ و اسحاق پدر خود، ابراهیم را خطاب کرده، گفت: «ای پدر من!» گفت: «ای پسر من لبیک؟» گفت: «اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟» ۸ ابراهیم گفت: «ای پسر من، خدا بره قربانی را برایخود مهیا خواهد ساخت.» و هر دو با هم رفتند. ۹ چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود، رسیدند، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نمود، و هیزم را بر هم نهاد، و پسر خود، اسحاق را بسته، بالای هیزم، بر مذبح گذاشت. ۱۰ ابراهیم، دست خود را دراز کرده، کارد را گرفت، تاپسر خویش را ذبح نماید. ۱۱ در حال، فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت: «ای ابراهیم! ای ابراهیم!» عرض کرد: «لبیک.» ۱۲ گفت: «دست خود را بر پسر دراز مکن، و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چونکه پسر یگانه خود را ازمن دریغ نداشتی.» ۱۳ آنگاه، ابراهیم، چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک قوچی، در عقب وی، در بیشه ای، به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته، آن را در عوض پسر خود، برای قربانی سوختنی گذرانید.

به این نکته توجه کنید: کلمه "بیشه" در آیه 13 به معنای "خار" است.

۲) گناه اگر بخواهد جبران شود، قربانی می‌خواهد. علاوه بر آن، خداوند قربانی صحیح می خواهد. خدا دستورات خاصی را درباره قربانی اسحاق داد. سپس، او تصمیم گرفت که ابراهیم را از انجام قربانی باز دارد. دلیلش این است که خداوند ایمان ابراهیم را آزمایشکرد و در عوض قربانی متفاوتی را خودش فراهم کرد. آن قربانی، یعنی قوچی گرفتار شده در بیشه خاردار، تصویری بود که در نبوتها یافت می شود. ظاهراً ابراهیم از قبل این را می دانست: وقتی اسحاق گفت: "بره قربانی کجاست؟" ابراهیم پاسخ داد: «خدا بره قربانیرا برای خود مهیا خواهد ساخت.»

اگر دنبال تاریخ گذاری عهد عتیق باشیم، تاریخ این قربانی تقریباً 1700 سال قبل از میلاد مسیح بوده است. هنگامی که عیسی تقریباً 30 سال داشت، یحیی تعمید دهنده اعلام کرد. "روز بعد یحیی عیسی را دید که نزد او می آید، و گفت: اینک بره خدا که گناه جهان رامی برد." یوحنا 1: 29

این یک بره بسیار متفاوت از بره ای است که در بیشه خارداری گرفتار شد، و حتی متفاوت از بره ای که هر سال در عید فصح قربانی می شد. عیسی "بره خداست که گناه جهان را می برد!" آیا چنین بره ای می تواند یک پادشاه نیز باشد؟ به اول تیموتائوس 6: 13-15 توجه کنید:

«تو را وصیت می کنم به حضور آن خدایی که همه را زندگی می بخشد و مسیح عیسی که در پیش پنطیوس پیلاطس اعتراف نیکو نمود، 14 که تو وصیت را بی داغ و ملامت حفظ کن تا به ظهور خداوند ما عیسی مسیح. ۱۵ که آن را آن متبارک و قادر وحید و ملک الملوک ورب الارباب در زمان معین به ظهور خواهد آورد.»

کتاب مقدس، عیسی مسیح را بره می خواند، یعنی شخص بی گناه، و شایسته قربانی شدن برای گناهان بشر. همچنین کتاب مقدس عیسی را پادشاه می خواند، نه فقط هر پادشاهی، بلکه ملک الملوک یعنی شاه شاهان.

در نهایت، بیایید 1733 سال از قربانی شدن آن بره گرفتار شده در بیشه عبور کنیم و به یک قربانی بره دیگر سفر کنیم! شباهت های این دو رویداد را تماشا کنید! آن روز غم انگیزی بود و حتی دشمنان، او را پادشاه اعلام کردند. قبل از اینکه مسیح بر روی صلیب قرارگرفت، یعنی جایی که او قربانی شد، ببینید چه اتفاقی افتاد: به متی 27: 29 توجه کنید:

«و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی بدست راست او دادند و پیش وی زانو زده، استهزاکنان او را می گفتند: «سلام ای پادشاه یهود!»

عهد عتیق مانند یک ویدئو پروژکتور است: رویدادی در آینده را که در عهد جدید رخ می دهد را نشان می دهد، به طوری که جهان بتواند ببیند و باور کند:

 • پیدایش 22: 4 می گوید: «و در روز سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، آن مکان را از دور دید.»

 • اکنون به یوحنا 8: 56 توجه کنید: «پدر شما ابراهیم شادی کرد بر اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید.»

اولین بره ای که در بیشه خارها گرفتار شده بود، قربانی شخصی شد که در گناه متولد شده بود. نام آن شخص اسحاق بود. ابراهیم باید به خدا اعتماد می کرد، زیرا خدا قربانی را آماده می کرد.

دومین بره نیز در انبوهی از خارها گرفتار شد. آن خارها به صورت تاج پادشاهی شکل گرفت و بر سر آن بره دوم گذاشته شد. اما آن بره دوم قربانی گناهان تمام جهان شد، اگر مردم جهان ایمان بیاورند، و به کار تمام شده این قربانی اعتماد کنند برای گناهان خویشکفاره خواهند یافت. به همین دلیل است که ادیان دروغین سعی در حذف قربانی دارند، و حقیقت صلیب و رستاخیز از مردگان را انکار می کنند. زیرا هدف شیطان این است که همیشه یک انجیل دیگر را بنویسد. یعنی انجیل دروغینی که نمی تواند انسان را نجات دهد.

کتاب مقدس خود را بدانید و آنرا را مطالعه کنید! نزدیک به 2000 نبوت در کتاب مقدس وجود دارد که اکثر آنها قبلاً تحقق یافته اند. هرچه بیشتر کتاب مقدس را مطالعه کنید، بیشتر آنرا باور خواهید کرد. اگر آن پیشگویی در مورد ابراهیم و عیسی تنها یک پیشگویی بود،باز هم یک معجزه می بود! اما این حقایق را در نظر بگیرید که موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد:

 1. هر دو شخص وعده تحقق یافته بودند: یکی پسر موعود دیرینه ابراهیم بود. و دیگری مسیح موعود یعنی پسر خدا بود!

 2. هر دو از نسل ابراهیم بودتد.

 3. اسحاق و عیسی هر دو قبل از تولدشان نامگذاری شدند.

 4. هر دو مستحق مرگ فداکارانه خود نبودند.

 5. هر دو در نزدیکی یک مکان قربانی شدند.

 6. هر دو تولد معجزه آسایی داشتند: اسحاق با معجزه از والدینی به دنیا آمد که بسیار مسن و سالخورده بودند. عیسی از باکره ای به نام مریم به دنیا آمد که توسط روح القدس آبستن شد.

 7. هر دو با دو مرد همراه بودند: اسحاق توسط دو خدمتکار، و عیسی بین دو دزد.

 8. هر دو چوب خود را حمل کردند: اسحاق چوب را برای قربانی شدنش حمل کرد. عیسی صلیب خود را به جلجتا حمل کرد.

 9. هر دو تسلیم اراده پدر خود شدند: اسحاق جان خود را برای ابراهیم فدا کرد. عیسی جان خود را برای گناهان جهان فدا کرد.

 10. هر دو از مردگان بازگردانده شدند: اسحاق به صورت مجازی با ایمان ابراهیم «بازگردانده شد» (پیدایش 22: 12). عیسی 3 روز پس از مصلوب شدن از مردگان برخاست (متی 28: 6-7).

پیشگویی های کتاب مقدس قرار داده شده است تا به ما در درک و باور آن کمک کند. آن پیشگوییها در طول زمان به هم مرتبط شده اند تا به ما کمک کنند تا عملکرد خدا را در طول قرن ها ببینیم، و ما را متقاعد می کند که خدا نقشه ای برای نجات گناهکاران از گناهانایشان داشته است.

با این آیه از یوحنا فصل 3، آیه 36 این درس را به پایان می رسانیم: «آنکه به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی دارد و آنکه به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او می ماند.»

خدا این پیشگویی و بسیار پیشگوییهای دیگر را در کتاب مقدس قرار داده است، نه صرفاً برای نجات شما، بلکه برای اینکه به دیگران نیز اعلام کنید، تا آنها نیز بتوانند راهی بهشت ​​شوند!

10 views0 comments